นโยบายความเป็นส่วนตัว // The Trendy Office

The Trendy Office ตระหนักดีถึงความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อความต่อไปนี้ คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ The Trendy Office ว่าด้วยการเก็บรวบรวม การจัดการ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลที่ The Trendy Office เก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจกับท่านอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของ www.thetrendyoffice.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ The Trendy Office เก็บรวบรวมอาจจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้กับ The Trendy Office ผ่านระบบช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ของ The Trendy Office เพื่อเป็นข้อมูลในการเช่าพื้นที่สำนักงาน เช่าบริการที่จอดรถ เช่าพื้นที่เก็บของ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเพื่อดำเนินการธุรกิจ รวมถึงบริการต่าง ๆ การนำเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับบริการของ The Trendy Office ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการจาก The Trendy Office ซึ่งดำเนินการโดย The Trendy Office หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก The Trendy Office ให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ซึ่ง The Trendy Office รวบรวมข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ / Facebook / Line รวมถึงทุกสื่อช่องทางการติดต่อของ The Trendy Office โดยข้อมูลดังกล่าว ด้วยความยินยอมของท่านอาจถูกแบ่งปันไปให้กับคู่ค้าของเราซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ The Trendy Office อาจส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อดำเนินงานในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วในการให้ข้อมูลอันเป็นส่วนตัวใดๆ แก่ The Trendy Office แล้ว The Trendy Office จะทำการเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆซึ่งได้ให้ความยินยอมไว้ด้วยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของท่านรวมถึง

  1. ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ The Trendy Office ด้วยการสร้างบัญชี The Trendy Office จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่ท่านร้องขอ The Trendy Office อาจขอให้ท่านลงทะเบียนผ่านระบบ/Application / Facebook / Line หรือ แบบฟอร์ม โดยการกรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านเลือก The Trendy Office อาจขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่ท่านใช้บริการของ The Trendy Office
  2. ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่ www.thetrendyoffice.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ ซึ่งการยกเลิกความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวมที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบ

การใช้ข้อมูลส่วนตัว และการรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล

The Trendy Office จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ เช่น ชื่อ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของท่านที่ให้ความยินยอมไว้แล้ว เพื่อใช้ในการติดต่อและการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง สำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของ The Trendy Office เท่านั้น

The Trendy Office ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ The Trendy Office ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเด็ดขาด และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากท่านและตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

กรณีที่ The Trendy Office ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของThe Trendy Office เป็นต้น The Trendy Office จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของThe Trendy Office ตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาความปลอดภัย

The Trendy Office ปกป้องข้อมูลของลูกค้าของ The Trendy Office ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ The Trendy Office ได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองและดำเนินการตามขั้นตอนที่ The Trendy Office เชื่อว่าเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ The Trendy Office กำหนดให้เข้าถึงได้เท่านั้น

คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน อาทิ รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ และ ประวัติการท่องเว็บของท่าน คุกกี้สามารถจำแนกออกได้ในแง่ของระยะเวลา และบุคคลผู้จัดเก็บ

คุกกี้ชั่วคราว - หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราเซอร์สิ้นสุดลง

คุกกี้ถาวร - จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน ป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เบราเซอร์ของท่านจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านและออกแบบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านได้ โดยอิงตามประวัติการท่องเว็บที่ผ่านมา

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ www.thetrendyoffice.com จะทำการบันทึกการเข้าเยี่ยมของท่านเท่านั้นและจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุความเป็นตัวตนใด ๆ (คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและระบุตัวตนของท่าน) จากคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆที่ใช้ (หากมี) ในส่วนของเว็บไซต์ของ The Trendy Office จะไม่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบ คุกกี้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จัดเก็บในการท่องเว็บของคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเคยชินในการเข้าดูของการท่องเว็บ โดยที่สามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาจากการลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อได้มีการกลับมาเยี่ยมที่เว็บไซต์อีกครั้งและมักใช้ในการติดตามความต้องการของท่านในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ท่านอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (โดยการแก้ไขตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านทำเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างในเว็บไซต์ของ The Trendy Office ได้

เพื่อการให้บริการท่านได้รวดเร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีกว่า เราได้ใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" และยังอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราด้วย เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่วางคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราเพื่อให้บริการ โดยรวมไปถึง:

การวิเคราะห์/การวัด The Trendy Office ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆวิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของ The Trendy Office อย่างไร เพื่อดูว่าสิ่งใดที่ใช้การได้และไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของ The Trendy Office และเพื่อรับรองว่าThe Trendy Office ยังคงเป็นที่น่าสนใจและยังมีความเกี่ยวเนื่อง ข้อมูลที่The Trendy Office รวบรวมโดยรวมถึงหน้าเว็บที่ท่านได้ดู หน้าที่อ้างอิง/สุดท้ายจากหน้าที่ท่านได้เข้าและออก แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่ท่านได้ใช้ วันที่และเวลาที่ประทับข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนคลิกที่ท่านทำบนหน้าที่กำหนด การเคลื่อนไหวของเมาส์ของท่านและกิจกรรมการเลื่อน การค้นหาคำที่ท่านใช้และข้อความที่ท่านพิมพ์ในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของ The Trendy Office ยังใช้คุกกี้วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของ The Trendy Office เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราภายหลังจากที่พวกเขาได้รับการแสดงที่โฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

วิธีการจัดการความยินยอมของคุณ

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ทุกเวลา โดยการจัดการและ/หรือปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตั้งค่าเบราเซอร์ของ ท่านอย่างไรก็ตาม โดยการทำเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปกติแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของท่าน ดังนี้:

  • Chrome: การตั้งค่า -- ขั้นสูง -- การตั้งค่าเนื้อหา -- คุกกี้
  • Safari: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัว -- คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
  • Firefox: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัว -- ประวัติ
  • Internet Explorer: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต -- ความเป็นส่วนตัว
  • Opera: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย – คุกกี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

The Trendy Office อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ The Trendy Office จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.thetrendyoffice.com

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ The Trendy Office

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ The Trendy Office ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ The Trendy Office ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ The Trendy Office ตามลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ท่านสามารถพบคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไปได้ที่ส่วนความช่วยเหลือ คลิกที่นี่
หรือสามารถอีเมล์มาถามได้ที่ mk_web@sinthoranee.com หรือโทรหาที่ 02-444-4555 พยายามตอบทุกข้อสงสัยของท่านภายใน 24 ชม. ตลอดช่วงเวลาทำการทุกวัน 08:00 - 17:00 น.